Smak Życia

Program profilaktyki narkotykowej Smak Życia autorstwa K. Wojcieszka

Adresat:
Młodzież szkół podstawowych - 7 i 8 klasa.

Opis:
Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Program zachęca również do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

Głowne cele programu Smak Życia to: 
  • zwiększenie wiedzy uczestników o zagrożeniach związanych z tzw. dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi, a zwłaszcza wiedzy o kontekście psychospołecznym tego rodzaju zachowań (tzw. dopalacze jako zjawisko marketingowe);
  • zwiększenie ostrożności uczestników w sytuacjach umożliwiających „branie” tzw. dopalaczy (zabawy, dyskoteki, spotkania młodzieżowe);
  • klaryfikacja poglądów i wzmocnienie postawy negatywnej w odniesieniu do używania tzw. dopalaczy, zmniejszenie zainteresowania ewentualnym używaniem tzw. dopalaczy, deklaracje zachowań prozdrowotnych w przyszłości;
  • rezygnacja z wszelkiego namawiania i presji skierowanej do innych osób w kierunku używania tzw. dopalaczy (i innych szkodliwych substancji psychoaktywnych)
  • wzmocnienie postaw prozdrowotnych w szerszym zakresie, j.w. (inne substancje psychoaktywne, zachowania ryzykowne);
  • ewentualne porzucanie „brania” lub decyzje osobiste zmierzające w tym kierunku (istotne w przypadku grup podwyższonego ryzyka).
Po realizacji programu, wykonywane jest sprawozdanie, które zawiera cześć teoretyczną jak również wyniki krótkiej ewaluacji realizacji – ankiet wypełnianych na końcu programu przez młodzież. Sprawozdanie wysyłane zostaje do Szkoły i do Organu Finansującego (np. urzędu gminy).
 
Posiadamy Certyfikat uprawniający nas do prowadzenia programu wystawiony przez autora programu prof. Krzysztofa Wojcieszka.

Warunki realizacji:

1 spotkanie 2 godziny lekcyjne wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:
Jedna klasa (lub grupa max. do 30 osób)
 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie przeprowadzenia warsztatów.
​Prosimy o wpisanie miejscowości / szkoły w jakiej mają odbyć się zajęcia, pozwoli to nam na szybsze przesłanie oferty. 


 


Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857