Program profilaktyki alkoholowej Debata Wojcieszka

Program profilaktyki alkoholowej Debata Wojcieszka

​Adresat:
Młodzież szkół podstawowych - 5 i 6 klasa.

Opis:
Program z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemy używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencom oraz promowanie postawy abstynencji.

Program profilaktyki alkoholowej 

Przekazywane treści wbudowane są w trzy podstawowe strategie działań profilaktycznych:

  • korekta przekonań normatywnych (jest osią całego programu);
  • kształtowanie systemu wartości;
  • wiedza o realnych konsekwencjach.
Po realizacji programu, wykonywane jest sprawozdanie, które zawiera cześć teoretyczną jak również wyniki krótkiej ewaluacji realizacji – ankiet wypełnianych na końcu programu przez młodzież. Sprawozdanie wysyłane zostaje do Szkoły i do Organu Finansującego (np. urzędu gminy).
 
Realizacja programu jest zalecana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i posiada pozytywną opinię ORE.
 
Posiadamy Certyfikat uprawniający nas do prowadzenia programu wystawiony przez autora programu prof. Krzysztofa Wojcieszka.

Warunki realizacji:

1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie.

Grupa:

Około 40-50 osób (dwie klasy szkolne).

Program Profilaktyczny Debata

​to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, którego celem jest:

  • zmniejszenie tendencji do zachowań alkoholowych generowanych przez młodzież;
  • promowanie postaw trzeźwości i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży;
  • animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole;
  • kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących środków psychoaktywnych,
  • uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
  • kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.
 

​​Program profilaktyki alkoholowej Debata Wojcieszka


Przebieg spotkania służy przyjrzeniu się zestawowi przekonań normatywnych młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program powstał w oparciu o najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne według Hansena.
Strategia 1. Korekta przekonań normatywnych - jest osią całego programu. Ta strategia jest realizowana przez przeprowadzenie ankiety i stopniowe odsłanianie jej wyników, co ujawnia faktyczne, a nie hipotetyczne zachowania destrukcyjne w grupie. Ponadto początkowo prezentowane stereotypy: „nie ma zabawy bez alkoholu”, są zmieniane dzięki prezentowanym postawom protrzeźwościowym. Uczestnicy przekonują się, że większość z nich nie sięga po alkohol i nie upija się. Okazuje się, że postawa trzeźwości jest mi bliska i są na nią otwarci. Dużym wzmocnieniem postawy abstynencji jest wypowiedź świadka trzeźwości. Strategia ta pozwala na zmniejszenie społecznej presji na picie alkoholu i przejawianie innych zachowań destrukcyjnych.

Strategia 2. Kształtowanie systemu wartości znajduje zastosowanie w momencie ukazania sprzeczności picia z rozwojem miłości, rozwijaniem się ról kobiecych i męskich, nawiązywaniem głębokich przyjaźni. Służy temu burza mózgów i jej omówienie oraz drama.

Strategia 3. Wiedza o realnych konsekwencjach pojawia się w momencie analizy bieżących i odległych następstw używania alkoholu. Młodzież ma również możliwość poznania niewidocznych strat rozwojowych, zwłaszcza dotyczących sfery kontaktów międzyludzkich: komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim, umiejętności zabawy. Dochodzenie do wniosków odbywa się wspólnie w czasie dyskusji, której wynikiem jest spostrzeżenie, że początkowo podawane korzyści z picia alkoholu, są tak naprawdę stratami.

 


Zapytaj o program

 

Polecane strony
Gaudium
Pracownia profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737-191-51-11
REGON: 363298857